vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Juridische info > Juridische woordenlijst

Juridische woordenlijst

Cassatie, in cassatie gaan
In beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter.
 
Casseren
Het vernietigen van een uitspraak van een lagere rechter door de Hoge Raad.
Zie ook: Cassatie, in cassatie gaan
 
Cautie
Mededeling aan de verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen.
 
Centrale Raad van Beroep (CRvB)
Beroepsinstantie die beslist in geschillen over sociale verzekeringswetten en ambtenarenzaken, nadat men in beroep is gegaan tegen een uitspraak van de bestuursrechter van de rechtbank. Voor meer informatie: kijk bij Centrale Raad van Beroep
 
Civiel recht
Recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
 
Collaboration Divorce
'Collaboration Divorce' wordt ook wel 'overlegscheiding' genoemd. Dit is een fenomeen dat oorspronkelijk uit Amerika komt. Het houdt het volgende in; De (scheidende) partners worden vertegenwoordigt door een advocaat, maar willen niet procederen. De partijen gaan zoveel mogelijk met elkaar rond de tafel zitten om tot een oplossing te komen. Als de noodzaak er is worden er andere deskundigen benaderd, zoals een gezinscoach of een pensioendeskundige.
Zoek direct u echtscheidingsadvocaat
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Een bestuursrechtelijk college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht. Daarnaast is het College de hogere beroepsinstantie voor uitspraken betreffende een bepaald aantal wetten, zoals bijvoorbeeld de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet.
 
College van Procureurs-Generaal
Uit vijf personen bestaand college dat aan het hoofd staat van het Openbaar Ministerie.
 
Comparitie van partijen
Het, op rechterlijk bevel, persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter, meestal om tot een schikking te komen of nadere uitleg te geven.
 
Competentie
Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak.
 
Conclusie van antwoord
Het eerste verweer van de gedaagde tegen hetgeen de eiser stelt in een civiel proces.
 
Conclusie van repliek
Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld.
 
Conservatoir beslag
Beslag op goederen na toestemming van een rechter, vooruitlopend op een uitspraak over een geschil.
 
Contra-expertise
Tegenonderzoek door een deskundige.
 
Contradictoir
Zaak op tegenspraak. Dit betekent dat de gedaagde (in het civiel recht) of de verdachte/raadsman van de verdachte (in het strafrecht) in de procedure is verschenen en zijn kijk op de zaak heeft kunnen geven.
 
Cumulatie
In burgerlijk procesrecht: samenvoeging van meerdere rechtsvorderingen.
 
Cumulatieve tenlastelegging
Dagvaarding waarin aan de verdachte meerdere feiten wordt verweten.
 
Curator
1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.