vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Juridische info > Juridische woordenlijst

Juridische woordenlijst

Gedaagde
In civiel recht: degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht. Tegenpartij van de eiser.
 
Gedetineerde
Gevangene.
 
Geïntimeerde
Partij die in de dagvaarding door de appellant opgeroepen wordt om voor een hoger gerecht te verschijnen.
Zie ook: Appellant
 
Gelaedeerde
Iemand die nadeel heeft ondervonden van een onrechtmatige daad.
 
Gemachtigde
Iemand die als vertegenwoordiger van een partij optreedt in de procedure.
 
Geopposeerde
Tegenpartij in een civiele procedure.
 
Gerecht
Rechtsprekende instantie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad.
 
Gerechtelijk vooronderzoek
Fase in het onderzoek van een strafrechtszaak, waarin een rechter, rechter-commissaris genoemd, het onderzoek leidt. Deze fase gaat aan de zitting vooraf.
 
Gerechtsauditeur
1. Opleidingsfunctie voor juristen die rechter willen worden. 2. Ondersteunende functie bij Hoge Raad en Centrale Raad van Beroep.
 
Gerechtshof
Gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt. Nederland kent vijf gerechtshoven.
 
Gerechtssecretaris
De gerechtssecretaris (of: juridisch medewerker) bereidt ten behoeve van de rechter de zitting voor en maakt aantekeningen van wat er tijdens de zitting wordt besproken. Bovendien assisteert de gerechtssecretaris de rechter bij het maken van de uitspraak.
 
Gerekestreerde
Wederpartij van de verzoeker in een verzoekschriftprocedure.
 
Getuige à charge
Getuige in een strafproces die wordt opgeroepen door de officier van justitie. Deze legt in de regel een verklaring af die belastend is voor de verdachte.
 
Getuige à decharge
Getuige in een strafproces die is opgeroepen door de verdachte of zijn advocaat. Deze getuige zal in het algemeen ontlastende verklaringen afleggen.
 
Grief
Bezwaar dat in (hoger) beroep wordt aangevoerd.
 
Griffier
Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis.
 
Griffierecht
Bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald als men een civiele of bestuursrechtszaak start.
 
Grondwet
In de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koningin. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.
 
Grosse
Een gewaarmerkt afschrift van een vonnis dat voor de partijen bestemd is.