vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Juridische info > Juridische woordenlijst

Juridische woordenlijst

Raad van State
Hoogste adviescollege van de staat dat adviseert over alle wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur; de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van overheidsorganen.
 
Raad voor de Kinderbescherming
Orgaan van het ministerie van Justitie, gevestigd in elke arrondissementshoofdplaats. De raad behartigt de belangen van minderjarigen die dat nodig hebben en adviseert de kinderrechter bij verzoeken om ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
 
Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak bestaat sinds 1 januari 2002 en vormt de schakel tussen de minister van Justitie en de gerechten. De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen.
 
Raad voor Rechtsbijstand
Instantie die beslist of een rechtzoekende in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
Zie ook: Pro-Deoadvocaat
 
Raadkamer
1. Rechterlijk college dat strafzaken behandelt waarvoor in de regel geen openbare zitting is voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan klachten niet-vervolging (het hof oordeelt dan over de vraag of een verdachte moet worden vervolgd als het OM daartoe niet besluit). 2. Onderling beraad tussen de rechters die een zaak behandelen na de openbare zitting om het vonnis vast te stellen.
 
Raadsheer
Rechter bij het gerechtshof of de Hoge Raad. Ook een vrouwelijke raadsheer wordt gewoon raadsheer genoemd, want met een raadsvrouw/raadsman wordt een advocaat bedoeld.
 
Raadsman
Advocaat.
Zie ook: Advocaat
 
Raadsvrouw
Vrouwelijke advocaat.
Zie ook: Advocaat
 
RAIO
Rechterlijk ambtenaar in opleiding.
 
Rechtbank
Rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt.
 
Rechter-commissaris (RC)
1. Rechter die het onderzoek naar één of meer strafbaar feiten leidt. 2. In faillissementen houdt de RC toezicht op het beheer van de failliete boedel.
 
Rechterlijke macht
Rechters en officieren van justitie. De rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur. De rechter blijft zitten tijdens de zitting, de officier van justitie voert staande het woord.
 
Recidive
Herhaling van strafbaar gedrag.
 
Reclassering
Instelling die het herintreden in de maatschappij van veroordeelden wil bevorderen. Geeft ook voorlichting aan de rechter over de persoon van de verdachte.
 
Reconventie
Tegeneis; door de gedaagde tegelijk met de conclusie van antwoord ingediende vordering.
 
Redelijkheidsbeginsel
Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat voorschrijft dat een bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing alle belangen tegen elkaar moet afwegen.
 
Referte
Conclusie van een partij of verdachte, inhoudend dat men geen bezwaren tegen een vordering of verzoek kan aanvoeren en het oordeel daarover aan de beslissende rechter over laat.
 
Rekest
Verzoekschrift.
 
Relatieve competentie
Geeft aan in welke plaats in Nederland een procedure gestart moet worden.
Zie ook: Absolute competentie of bevoegdheid
 
Repliek
Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken).
 
Requestrant (of rekwestrant)
Verzoeker in een rechtszaak.
 
Requirant
Degene die een vordering indient.
 
Requireren
ter zitting eisen van een straf of maatregel door de officier van justitie.
 
Requisitoir
De aanklacht van de officier van justitie tijdens een strafproces waarin hij de feiten op een rij zet, zijn mening geeft over het bewijs en op grond daarvan een bepaalde straf eist. De officier van justitie kan ook vrijspraak vragen.
 
Ressort
Rechtsgebied. Nederland is onderverdeeld in 5 ressorten, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in arrondissementen (19). Elk ressort heeft een eigen gerechtshof.
 
Ressortsparket
Kantoor van het Openbaar Ministerie bij het gerechtshof.
 
Rogatoire commissie
Getuigenverhoor dat in opdracht van de behandeld rechter door een andere instantie (meestal een rechtbank in het buitenland) wordt uitgevoerd.
 
Rol
Een lijst van de zaken die op de zitting worden behandeld, waarbij aangegeven wordt welke stukken uitgewisseld moeten worden tussen partijen.
 
Rolzaak
Procedure die (in beginsel) door een dagvaarding wordt aangebracht voor de civiele rechter.
 
Rolzitting
Zitting in civiele zaken waar procedurele beslissingen worden genomen en de stukken van de partijen worden uitgewisseld.
 
Royement / royeren
Schrappen, doorhalen; het afbreken van een lopende procedure, omdat er een oplossing gevonden.